Vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma anketa

Aizpildot anketu, lūdzu ņemiet vērā sekojošus nosacījumus:

  • Par katru infrastruktūras objektu jāaizpilda viena anketa.
  • Uz jautājumiem, kuri atzīmēti ar zvaigznīti*, atbildes jāsniedz obligāti. Ja uz kādu no šiem jautājumiem atbilde nebūs sniegta, sistēma neļaus anketu iesniegt, parādot to jautājumu sarakstu, uz kuriem nepieciešamas atbildes.
  • Vietām jautājumu numerācija nav secīga. Tā tam ir jābūt un tas ir saistīts ar datu apstrādes procesu.
  • Aizpildot anketu ir iespējams atgriezties pie jau atbildētiem jautājumiem un mainīt savas atbildes, ja tas ir nepieciešams, tādējādi mainot piekļūstamības koeficienta vērtību.
  • Vieglākai anketas aizpildīšanai atsevišķiem jautājumiem ir pievienoti uznirstoši logi ar paskaidrojumiem.
  • Anketas beigās ir pievienots Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21 (Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 693), kā arī Ugunsdrošības noteikumi (Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238).

 

Vispārējā informācija

Anketu aizpilda par katru struktūrvienību (filiāli, nodaļu, utml.) vai objektu, kurā tiek veikts
Norāda institūcijas adresi
norāda īpašnieku vai valdītāju
Norāda finansējuma avotu (ERAF, KF, Atveseļošanās un noturības mehānisma plāns u.c.)
Ja ēkā notiek vai tiek plānota renovācija
Norāda personas, kas veic vides pieejamības pašnovērtējumu, vārdu, uzvādu
Norāda personas, kas veic vides pieejamības pašnovērtējumu, amatu

Nr. 1. Automašīnu stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti

Nr. 2. Ietves un celiņi (līdz ēkas galvenajai ieejai)

Nr. 3. Pandusi un uzbrauktuve pie galvenās ieejas ēkā

Ja kopējā līmeņu starpība, kas jāpārvar: līdz 0,15 metriem, lokālās uzbrauktuves slīpums nedrīkst būt lielāks par 1:10;robežās no 0,15 metriem līdz 0,3 metriem, slīpums nedrīkst būt lielāks par 1:12;robežās no 0,3 metriem līdz 0,5 metriem, slīpums nedrīkst būt lielāks par 1:15; lielāka par 0,5 metriem, slīpums ir 1:20.
Atpūtas laukuma minimālais garums ir 1,2 metri, ja šajā vietā panduss vai lokālā uzbrauktuve maina virzienu, atpūtas laukuma garums nav mazāks par 1,5 metriem.

Nr. 4. Durvis (galvenā ieeja ēkā vai alternatīva ieeja) un gaiteņi

Vismaz 0,1 metru platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā un aptuveni 0,35, 1,4 un 1,6 metru augstumā no grīdas.

Nr. 5. Skaņas, vizuālā un taktilā informācija

Mācību telpas, biroja telpas (konferenču, semināru telpas) un plašizklaides telpas (koncertzāles) un citas telpas un zonas, kurās būtiska skaņas uztveršana un saprašana.

Nr. 6. Drošība, evakuācijas ceļu piemērotība cilvēkiem ar invaliditāti

Zīmei ir uzraksts "Ugunsgrēks" baltiem burtiem uz sarkana fona, kas iedegas ugunsgrēka gadījumā.

Nr. 7. Pārvietošanās starp stāviemNr. 8. Tualete un higiēnas telpa (novērtējiet vienu, kas ir sasniedzama no visiem stāviem)

Higiēnas telpu var apvienot ar sanitārtehnisko telpu personām ar funkcionāliem traucējumiem

Nr 9. Dušas telpas, kas ir pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti (novērtējiet vienu, kas ir sasniedzama no visiem stāviem)

Nr. 10. Citas telpas

Pieeju ārtelpai paredz bez sliekšņiem (maksimālais sliekšņa augstums – 15 mm, ar noapaļojumu)

Nr. 1. Publisku pasākumu zāles

Vispārīgi pieejamības elementi (pasākumu zāles)

Joslas nevar būt šaurākas par 1,2 metriem un platākas par 2 metriem

Nr. 1. Sporta būve

Vispārīgi pieejamības kritēriji (Sporta būves)

Joslas nevar būt šaurākas par 1,2 metriem un platākas par 2 metriem

Nr 2. Peldbaseins ir piemērots cilvēkiem ar invaliditāti

Būvnormatīvs un Ugunsdrošības noteikumi 

Подождите, идет отправка данных...
Создано на основе конструктора веб-форм FormDesigner